Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

sesja RM w Lubsku

Wczoraj (30.09.2020) odbyło się posiedzenie XXIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku.

W sesji udział wziął Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Skarbnik Gminy Anna Górska, Sekretarz Gminy Iwona Poszwa, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz goście: Prezes Zarządu PKS Zielona Góra Sp. z o.o. Piotr Pasterniak, oraz Dyrektor ds. przewozów osobowych PKS Zielona Góra Sp. z o.o. Anna Rogowska.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Burmistrza prezentacji dotyczącej kierunku rozwoju transportu w Gminie Lubsko, którego celem ma być przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, a tym samym rozwój miasta. W kolejnym punkcie posiedzenia Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym. W czasie tym odbył wiele spotkań, m.in. dotyczących spraw budowy II etapu lubskiej obwodnicy, remontu dróg przy ul. Poznańskiej, Wrocławskiej w kierunku do Budziechowa, ul. Kilińskiego czy Głowackiego. Spotkanie z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie finansowania zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia. Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie w kwocie 930 270 zł. na stworzenie nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku, który będzie się mieścił na parterze w części budynku przy al. Wojska Polskiego 2a. Odbyły się spotkania w temacie służby zdrowia, bezpieczeństwa oraz spraw dotyczących sołectw z ich przedstawicielami. Burmistrz wziął udział w lokalnych festynach, pożegnaniu wakacji nad Zalewem Karaś, oraz uroczystościach patriotycznych tj. 100. Rocznica Bitwy warszawskiej oraz 76. Rocznica Powstania Warszawskiego. W dalszej części sesji przewodniczący poszczególnych komisji rady Miejskiej poinformowali o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Ponadto Rada podjęła szereg uchwał, m.in.

- Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn.

Głosowanie: ZA - 14 Radnych

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko.

Głosowanie : ZA 14 Radnych

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w ciągu ul. Wrocławskiej oraz w miejscowości Budziechów”

Głosowanie : ZA 14 Radnych

- Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lubsko, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubsko.

Głosowanie: ZA 14 radnych

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020 Głosowanie: ZA 14 radnych

- Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

Głosowanie: Za 11 Radnych, Przeciw 2 Radnych,

W sprawach różnych podjęto m.in. bezpieczeństwa na drogach, braku odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w obrębie ryneczku warzywnego, konieczności wycinki starodrzewia na cmentarzu w Lubsku.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl